Home » Business » Business Models » Business Model of eBay – How eBay Makes Money!