Home » Business » Business Models » Business Model of Paytm – How does Paytm make money?